Google - Ajöss och tack för reklamen

Dansk straffelov § 263. § 263. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens datasystem eller data, som er bestemt til at bruges i et datasystem.

Läs mer